About

โรงงานวิษณะการช่าง

Welcome to บริษัท วิษณะการช่าง จำกัด

       เราประกอบกิจการทั้งในกลุ่มลูกค้าภาครัฐ และเอกชน โดยดำเนินธุรกิจทางด้านงานรับเหมาก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม บ้าน อาคารคอนโดมิเนียม สถานีบริการน้ำมัน และงานราชการ ถนน รางระบายน้ำ เป็นต้น

       ซึ่งเรายังมีบริการด้านอื่นๆ อาทิเช่น

      งานบริการด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรม วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมโครงสร้าง ไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล และงานออกแบบตกแต่งภายใน

      งานบริหารจัดการโครงการและงานให้คำปรึกษา

      งานควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบ และบริหารโครงการในระหว่างการก่อสร้าง