งานก่อสร้างปั๊มน้ำมัน CALTEX (พันเสด็จ ถนน 331)

งานก่อสร้างปั๊มน้ำมัน CALTEX (พันเสด็จ ถนน 331)