งานบริหารจัดการโครงการและให้คำปรึกษา

งานให้คำปรึกษา ของโครงการ สำหรับเจ้าของโครงการ(Developers) ที่ต้องการทำการก่อสร้างอาคารต่างๆ เช่น โรงงาน คอนโดมิเนียม รีสอร์ท หรือบ้านเดี่ยว ทั้งคนไทย และคนต่างชาติ

บริการรับเหมาก่อสร้างโดยการออกแบบและควบคุมงานให้เป็นไปตามงบประมาณของทางเจ้าของโครงการโดยมีคุณภาพและตรงต่อเวลาตามความต้องการของลูกค้า

การจัดทำแผนงานก่อสร้าง Schedule for Construction & Materials เพื่อสามารถประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและลำดับความสำคัญก่อนหลังของงานก่อสร้าง

การจัดทำแผนกำลังคน Resources Balancing เพื่อประโยชน์ในการบริหารค่าใช้จ่ายและควบคุมแรงงานเพื่อสนับสนุนแผนงานก่อสร้างตรงตามกำหนดการ

การให้คำปรึกษา จัดทำแผนโครงการ เพื่อประกอบการยื่นกู้ธนาคาร สำหรับนักลงทุน ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของบ้านทั่วไป

การให้คำปรึกษาในการจัดทำเอกสาร และดำเนินการ เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง/อนุญาตเปิดการใช้อาคาร สำหรับเจ้าของโครงการทั้งคนไทย และคนต่างชาติ